• Chính sách Bảo mật Dữ liệu

  Về Chính sách này

  Trang web này được điều hành bởi CTY TNHH DINH DƯỠNG OTSUKA THĂNG, Lầu 10, Tòa nhà Phượng Long, 16 Nguyễn Tường Tộ, Phường 13, Quận 4, TP HCM. Trong Chính sách này, khi chúng tôi đề cập đến Dữ liệu Cá nhân, chúng tôi đề cập đến bất kỳ thông tin nào dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một người cụ thể hoặc có thể giúp nhận dạng một người – trong trường hợp này, là bạn. Vì mục đích của Chính sách này, Otsuka sẽ là bên kiểm soát và xử lý dữ liệu, nghĩa là Otsuka sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn và quyết định mục đích và phương tiện xử lý (bên kiểm soát cũng được nhắc đến trong Chính sách này bằng các cụm từ “Công ty”, “Otsuka”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” và “chúng ta”).

  Chính sách này giải thích cách thức và lý do chúng tôi thực hiện một hoặc nhiều hoạt động tác động tới Dữ liệu Cá nhân của bạn, như: thu thập, ghi âm, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền tải, cung cấp, chuyển giao, xóa, phá hủy hoặc các hành động liên quan khác (gọi chung là “Xử lý”), ví dụ khi chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin mà bạn yêu cầu từ chúng tôi, khi bạn đã cung cấp thông tin cho chúng tôi theo bất kỳ thỏa thuận nào hoặc khi bạn chỉ sử dụng trang web và các nền tảng kỹ thuật số khác của chúng tôi.

  Trong mọi trường hợp, Otsuka hiểu và tôn trọng quyền riêng tư của bạn.

  Bạn nên đọc Chính sách này để biết Dữ liệu Cá nhân nào mà chúng tôi thu thập từ bạn, chúng tôi làm gì với Dữ liệu Cá nhân đó và cách thức bạn có thể thực hiện các quyền của mình liên quan đến Dữ liệu đó. Bạn cũng nên đọc bất kỳ Chính sách nào khác do chúng tôi cung cấp cho bạn mà có thể áp dụng đối với việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn trong các trường hợp cụ thể tùy từng thời điểm. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này, bạn có thể liên lạc với chúng tôi bằng cách gửi câu hỏi của bạn đến thông tin liên hệ trong Điều 12 bên dưới.

  Tóm tắt:

  Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web và các nền tảng kỹ thuật số khác của chúng tôi để cung cấp cho bạn thông tin theo các thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi khi bạn yêu cầu, để quản lý hoạt động kinh doanh của chúng tôi, tuyển dụng nhân viên mới, tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, đồng thời cải thiện và giám sát hiệu suất của các nền tảng kỹ thuật số của chúng tôi.

  • Chúng tôi có sẵn các biện pháp để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn khi chúng tôi chuyển dữ liệu đó ra bên ngoài Việt Nam.
  • Chúng tôi thực hiện các bước để giảm thiểu lượng Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn và bảo mật Dữ liệu Cá nhân đó.
  • Chúng tôi xóa Dữ liệu Cá nhân về bạn khi không còn cần thiết, và chúng tôi có các Chính sách để quản lý quá trình này.
  • Bạn có các quyền liên quan đến Dữ liệu Cá nhân của bạn.
  • Chúng tôi sẵn lòng trả lời các câu hỏi của bạn về bất kỳ vấn đề nào được liệt kê ở trên – vui lòng gửi các thắc mắc đến thông tin liên hệ trong Điều 12 bên dưới.

  Nội dung

  1. Ai là Bên Kiểm soát và Xử lý Dữ liệu?
  2. Dữ liệu Cá nhân của bạn được thu thập và xử lý bởi chúng tôi
  3. Mục đích và cơ sở pháp lý của việc Xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn
  4. Công ty có chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với ai khác không?
  5. Công ty có chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn ra khỏi lãnh thổ Việt Nam?
  6. Chúng tôi làm gì để giữ cho Dữ liệu Cá nhân của bạn được an toàn?
  7. Hậu quả/Thiệt hại Tiềm ẩn/Không mong muốn có khả năng xảy ra
  8. Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc xử lý Dữ liệu Cá nhân
  9. Dữ liệu Cá nhân của bạn được Công ty lưu giữ trong bao lâu?
  10. Quyền của bạn liên quan đến Dữ liệu Cá nhân của bạn theo pháp luật hiện hành về bảo vệ Dữ liệu Cá nhân là gì?
  11. Nghĩa vụ của bạn liên quan đến Dữ liệu Cá nhân của bạn theo pháp luật hiện hành về bảo vệ Dữ liệu Cá nhân là gì?
  12. Chi tiết liên lạc cho câu hỏi và thắc mắc
  13. Các thay đổi đối với Chính sách này

  1. Ai là Bên Kiểm soát và Xử lý Dữ liệu?

  Otsuka là bên kiểm soát và xử lý dữ liệu, liên quan đến việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn. Đây là một thuật ngữ pháp lý – nghĩa là chúng tôi trực tiếp xử lý và quyết định mục đích và phương tiện xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, và vì vậy, chúng tôi chịu trách nhiệm đảm bảo rằng dữ liệu đó được sử dụng đúng với pháp luật về bảo vệ dữ liệu hiện hành. Theo yêu cầu của pháp luật, chúng tôi phải cung cấp cho bạn thông tin trong Chính sách này.

  2. Dữ liệu Cá nhân của bạn được thu thập và xử lý bởi chúng tôi

  Dữ liệu Cá nhân về bạn mà chúng tôi xử lý thường rơi vào một trong ba loại chính: (i) Thông tin Liên hệ; (ii) Thông tin Hợp đồng và (iii) Thông tin Duyệt web.

  Chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân về bạn từ các nguồn hạn chế. Bảng dưới đây thể hiện các loại Dữ liệu Cá nhân và các nguồn mà chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân:

  Phân loại Loại Dữ liệu Cá nhân Nguồn thu thập
  Thông tin Liên hệ
  • Các thông tin như là: Tên; địa chỉ; số điện thoại, địa chỉ email; thông tin về tổ chức (chẳng hạn như nơi làm việc, vị trí chuyên môn, chức danh) v.v.
  Từ bạn,

  Từ Bên thứ ba

  Thông tin Hợp đồng
  • Thông tin Liên hệ (xem ở trên)
  • Các thông tin chi tiết có liên quan đến các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn, bao gồm cả các thông tin liên lạc liên quan đến dịch vụ với bạn
  • Thông tin về những người khác (ví dụ, khách hàng và/hoặc nhân viên của bạn) mà bạn đã chia sẻ với chúng tôi liên quan đến các dịch vụ của bạn hoặc khi bạn đặt hàng sản phẩm của chúng tôi
  • Thông tin mà bạn cung cấp khi tương tác với Otsuka (ví dụ, khi đặt hàng, dự hội nghị, nghiên cứu đoàn hệ bệnh nhân)
  • Thông tin về hóa đơn và thanh toán
  Từ bạn
  Thông tin Duyệt web
  • Lịch sử duyệt và tìm kiếm
  • Địa chỉ trang web tham khảo
  • Đặc tính của thiết bị
  • Trang web ưa thích
  Từ bạn, khi bạn truy cập trang web của chúng tôi

  Khi bạn cung cấp Dữ liệu Cá nhân của các cá nhân khác liên quan đến dịch vụ bạn sử dụng hoặc khi bạn đặt mua sản phẩm từ chúng tôi, bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng các cá nhân đó đã được thông báo đầy đủ về các mục đích liên quan và việc Otsuka xử lý Dữ liệu Cá nhân của họ theo Chính sách này và có được sự đồng ý của họ trước khi tiết lộ thông tin đó. Một số Thông tin Hợp đồng, chẳng hạn như thông tin lập hóa đơn và thanh toán được coi là Dữ liệu Cá nhân nhạy cảm. Chúng tôi thu thập thông tin này với điều kiện là có được sự đồng ý của bạn và xử lý thông tin này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

  Lưu ý rằng:

  • Dữ liệu Cá nhân của bạn là bắt buộc để giúp bạn có thể truy cập trang web và theo dõi các yêu cầu của mình.
  • Nếu bạn không cung cấp Dữ liệu Cá nhân của mình, trang web sẽ không hoạt động và chúng tôi sẽ không thể phản hồi hoặc xử lý yêu cầu của bạn một cách chính xác.
  • Nếu bạn không cung cấp Thông tin Liên hệ của mình, chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho bạn các thông tin mà bạn yêu cầu, và nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi Thông tin Liên hệ, Thông tin Hợp đồng hoặc Thông tin Duyệt web, chúng tôi sẽ không thể liên lạc hoặc ký kết thỏa thuận với bạn.
  3. Mục đích và cơ sở pháp lý của việc Xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn

  Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích khác nhau: chúng tôi có “cơ sở hợp pháp” (tức là lý do hoặc cơ sở theo quy định của pháp luật) để xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn.

  Bảng dưới đây trình bày các mục đích mà chúng tôi xử lý các nhóm Dữ liệu Cá nhân khác nhau của bạn và cơ sở pháp lý tương ứng cho việc xử lý đó. Đối với một số hoạt động xử lý, chúng tôi cho rằng có thể có nhiều hơn một cơ sở hợp pháp liên quan – tùy thuộc vào tình huống cụ thể.

  Khách truy cập trang web

  Loại thông tin Mục đích xử lý Cơ sở pháp lý
  Thông tin Liên hệ
  • Trả lời các thắc mắc của bạn
  • Xác thực, xử lý và trả lời dựa trên câu hỏi hoặc yêu cầu của bạn
  Thực hiện hợp đồng với bạn hoặc do bạn đã cung cấp sự đồng ý.

  Lợi ích chính đáng (để chúng tôi có thể trả lời các câu hỏi của bạn)

  Thông tin Duyệt web
  • Giám sát và tạo thông tin thống kê về việc sử dụng nền tảng của chúng tôi, cũng như phân tích và cải thiện chức năng của nền tảng
  • Giúp cho trang web hoạt động tương thích với thiết bị mà bạn sử dụng
  • Tối ưu hóa trang web của chúng tôi
  Lợi ích chính đáng (Chúng tôi cần thực hiện giám sát định kỳ có giới hạn để đảm bảo nền tảng của chúng tôi hoạt động bình thường)
  Thông tin Hợp đồng
  • Cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể cho bạn và nâng cao trải nghiệm người dùng
  • Lưu giữ hồ sơ chính xác về thông tin liên lạc giữa bạn và Otsuka. Ngoài ra, chúng tôi có thể cần thông tin bạn cung cấp để tuân thủ các nghĩa vụ báo cáo và giám sát theo quy định của chúng tôi.
  • Công khai các khoản thanh toán theo quy địnhHiểu biết về cách các sản phẩm của chúng tôi tác động đến bạn, nhằm theo dõi và giải quyết các mối lo ngại về an toàn cũng như để phát triển và cải thiện hơn nữa các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
  • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý đối với các thông tin có liên quan đến sự an toàn hoặc cảnh giác dược của chúng tôi, bao gồm những dữ liệu liên quan đến tác dụng phụ, khiếu nại về sản phẩm và sự an toàn của bệnh nhân.
  Thực hiện ký kết hợp đồng với bạn, tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, lợi ích chính đáng (để đảm bảo tính minh bạch) hoặc do bạn đã cung cấp sự đồng ý.
  Tất cả thông tin
  • Thiết lập và thực thi các quyền và nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi cũng như giám sát để xác định và ghi lại hoạt động gian lận.
  • Tuân thủ hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền, bất kỳ tòa án nào hoặc theo yêu cầu của pháp luật nhằm giải quyết mọi khiếu nại hoặc tranh chấp với bạn.
  Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
  4. Công ty có chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với ai khác không?

  Đôi khi chúng tôi sẽ chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các bên thứ ba, bao gồm:

  • Các công ty khác trong Tập đoàn Otsuka khi cần thiết cho các mục đích được mô tả ở trên.
  • Các đối tác liên minh cùng hợp tác kinh doanh sản phẩm của chúng tôi cho các mục đích được mô tả ở trên.
  • Tòa án, khi chúng tôi được yêu cầu phản hồi lệnh của tòa án hoặc các yêu cầu bắt buộc khác.
  • Cơ quan quản lý Nhà nước và cơ quan có thẩm quyền,  khi cần thiết cho bất kỳ cuộc điều tra nào hoặc để trả lời các câu hỏi liên quan đến việc chúng tôi tuân thủ luật pháp hoặc quy định hiện hành; và
  • Nhà tư vấn chuyên môn (chẳng hạn như luật sư và kế toán). Các tổ chức này cũng có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn với tư cách là “bên kiểm soát”  – họ sẽ có chính sách bảo mật riêng mà bạn nên đọc và họ có trách nhiệm riêng trong việc tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

  Chúng tôi cũng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba thực hiện một số chức năng kinh doanh nhất định cho chúng tôi. Bao gồm các hoạt động dưới đây:

  • Nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ công nghệ thông tin, nền tảng đám mây và lưu trữ dữ liệu giúp chúng tôi vận hành các trang web, ứng dụng di động, hệ thống quản lý tài liệu và quy trình công việc cũng như các hệ thống và ứng dụng khác.
  • Các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ chúng tôi tổ chức các sự kiện, sắp xếp hậu cần du lịch và đặt chỗ.
  • Các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ hậu cần chuỗi cung ứng, giao hàng và thanh toán sản phẩm cũng như các thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan.
  • Các bên thứ ba hỗ trợ thu thập và tiết lộ thông tin có giá trị chuyển giao cho công chúng.
  • Các nhà cung cấp dịch vụ liên lạc, bao gồm các công ty thay mặt chúng tôi gửi khảo sát và liên lạc với các bên; và
  • Các nhà cung cấp khảo sát giúp thu thập phản hồi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ có một thỏa thuận với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để hạn chế cách họ có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn và áp đặt các tiêu chuẩn bảo mật phù hợp đối với họ.
  • Chúng tôi cũng có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với bên kế thừa quyền (thực tế hoặc được đề xuất) để tiếp tục thực hiện các chức năng và hoạt động được mô tả ở trên. Trong trường hợp có bất kỳ giao dịch mua được đề xuất hoặc trên thực tế, bất kỳ việc tổ chức lại, bán, cho thuê, sáp nhập, liên doanh, chuyển nhượng, hợp nhất hoặc bất kỳ hình thức mua lại, chuyển nhượng hoặc tài trợ nào khác cho tất cả hoặc bất kỳ phần nào trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi hoặc bất kỳ tài sản kinh doanh nào hoặc cổ phần (kể cả liên quan đến bất kỳ thủ tục phá sản hoặc thủ tục tương tự nào)

  Chúng tôi không bán Dữ liệu Cá nhân của bạn và chúng tôi cũng không chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các bên thứ ba vì mục đích tiếp thị của riêng họ.

  5. Công ty có chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn ra khỏi lãnh thổ Việt Nam?

  Vì Otsuka là một thành viên của Tập đoàn Otsuka nên đôi khi chúng tôi sẽ cần chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn ra bên ngoài Việt Nam, cụ thể là đến Hoa Kỳ và trụ sở chính của chúng tôi tại Nhật Bản. Chúng tôi sẽ chỉ thực hiện chuyển Dữ liệu nếu:

  • Người nhận hoặc quốc gia người nhận phải tuân theo cơ chế chứng nhận hoặc quy tắc ứng xử đã được phê duyệt với các cam kết ràng buộc và có thể thực thi nhằm đảm bảo các biện pháp bảo vệ thích hợp cho Dữ liệu Cá nhân của bạn.
  • Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, chẳng hạn như hợp đồng với cá nhân hoặc tổ chức nhận Dữ liệu Cá nhân của bạn với các điều khoản cụ thể.
  • Việc chuyển Dữ liệu được pháp luật hiện hành cho phép; hoặc
  • Bạn thể hiện với việc chuyển Dữ liệu một cách rõ ràng.
  6. Chúng tôi làm gì để giữ cho Dữ liệu Cá nhân của bạn được an toàn?

  Chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp tổ chức, kỹ thuật, pháp lý, bảo mật thích hợp để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn khỏi việc sử dụng, truy cập hoặc xử lý bất hợp pháp hoặc trái phép và mất mát, phá hủy hoặc thiệt hại do vô tình. Chúng tôi giới hạn quyền tiếp cận Dữ liệu Cá nhân ở mức độ cần thiết và hợp lý. Chỉ những nhân viên được chúng tôi chỉ định và/hoặc ủy quyền mới được phép tiếp cận và xử lý Dữ liệu Cá nhân, do đó Dữ liệu Cá nhân sẽ đảm bảo được bảo mật.

  7. Hậu quả/Thiệt hại Tiềm ẩn/Không mong muốn có khả năng xảy ra

  Cần lưu ý rằng, liên quan đến bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào bạn gửi trực tuyến cho chúng tôi, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu được gửi cho chúng tôi theo cách này. Bạn sẽ chịu trách nhiệm với các rủi ro khi tự chuyển dữ liệu qua internet. 

  8. Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc xử lý Dữ liệu Cá nhân

  Chúng tôi thực hiện xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn kể từ thời điểm bạn đồng ý với Chính sách này và cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân của bạn. Việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn kết thúc theo quy định về thời gian lưu trữ Dữ liệu Cá nhân theo mục 9 bên dưới.

  9. Dữ liệu Cá nhân của bạn được Công ty lưu giữ trong bao lâu?

  Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong một khoảng thời gian giới hạn và không lâu hơn mức cần thiết cho các mục đích mà chúng tôi đang xử lý dữ liệu đó. Điều này sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm:

  • Bất kỳ luật hoặc quy định nào mà chúng tôi bắt buộc phải tuân theo;
  • Khi có tranh chấp pháp lý hay tranh chấp khác giữa chúng tôi và bạn hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào khác;
  • Loại thông tin mà chúng tôi nắm giữ về bạn; và
  • Khi bạn hoặc cơ quan có thẩm quyền có yêu cầu giải thích về việc liệu chúng tôi có lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn vì lý do chính đáng hay không.
  10. Quyền của bạn liên quan đến Dữ liệu Cá nhân của bạn theo pháp luật hiện hành về bảo vệ Dữ liệu Cá nhân là gì?

  Khi chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý của bạn (xem bảng ở mục 3 ở trên), bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào. Nếu bạn quyết định rút lại sự đồng ý của mình, chúng tôi sẽ ngừng xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho mục đích đó, trừ khi có cơ sở pháp lý khác mà chúng tôi có thể dựa vào – trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết.

  Khi chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn dựa trên lợi ích chính đáng (xem bảng ở mục 3 ở trên), bạn có thể phản đối việc xử lý này bất kỳ lúc nào. Nếu bạn thể hiện sự phản đối, chúng tôi sẽ cần phải đưa ra lý do thuyết phục tại sao việc xử lý của chúng tôi nên tiếp tục, lý do này sẽ vượt hơn cả lợi ích, quyền và quyền tự do của bạn hoặc việc xử lý đó là cần thiết để chúng tôi thiết lập, thực hiện hoặc đưa ra khiếu nại pháp lý.

  Bạn có quyền (tuân theo một số hạn chế nhất định): 

  • Quyền được biết: Bạn có quyền được cung cấp dữ liệu rõ ràng, minh bạch và dễ hiểu về cách xử lý dữ liệu và các quyền của bạn. Quyền này được cung cấp trong Chính sách này.
  • Quyền đồng ý: Bạn được quyền đồng ý hoặc không đồng ý cho phép Otsuka thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình.
  • Quyền truy cập: Bạn có quyền truy cập vào dữ liệu của mình, yêu cầu Otsuka thực hiện cập nhật, chỉnh sửa, xem lại, điều chỉnh hoặc xóa dữ liệu của bạn mà Otsuka đã thu thập hoặc lưu trữ.
  • Quyền rút lại sự đồng ý: Bạn được quyền rút lại sự đồng ý của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
  • Quyền xóa dữ liệu: Quyền này cho phép bạn được yêu cầu xóa hoặc loại bỏ thông tin của mình khi không có lý do thuyết phục nào để tổ chức tiếp tục sử dụng thông tin đó.

  Quyền này không được áp dụng chung; có những ngoại lệ nhất định. Ví dụ: khi bạn đã đồng ý về việc xử lý, quyền này chỉ áp dụng khi bạn đã rút lại sự đồng ý của mình, nếu việc xử lý chúng tôi đang thực hiện có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng hoặc để tuân thủ luật pháp thì quyền này chỉ áp dụng khi dữ liệu đó không còn cần thiết nữa.

  • Quyền hạn chế xử lý dữ liệu: Bạn được yêu cầu hạn chế xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
  • Quyền cung cấp dữ liệu: Bạn có quyền yêu cầu Otsuka cung cấp bản sao Dữ liệu Cá nhân của bạn.
  • Quyền phản đối xử lý dữ liệu: Bạn được quyền phản đối việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ Dữ liệu Cá nhân hoặc sử dụng Dữ liệu Cá nhân đó cho mục đích quảng cáo, tiếp thị, trừ trường hợp luật có quy định khác.
  • Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện: Bạn có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.
  • Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại: Bạn có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi xảy ra vi phạm quy định về bảo vệ Dữ liệu Cá nhân, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.
  • Quyền tự bảo vệ: Bạn có quyền tự bảo vệ mình theo quy định của Bộ luật Dân sự, pháp luật khác có liên quan hoặc theo yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền dân sự theo quy định của pháp luật.

  Để bảo vệ bạn và bảo vệ Quyền riêng tư của người khác, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình trước khi chúng tôi thực hiện bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến các quyền được nêu chi tiết ở trên.

  Khi Dữ liệu Cá nhân của bạn được xử lý trên cơ sở sự đồng ý của bạn, bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào. Nếu được thực hiện, điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý thực hiện trước khi rút lại sự đồng ý.

  11. Nghĩa vụ của bạn liên quan đến Dữ liệu Cá nhân của bạn theo pháp luật hiện hành về bảo vệ Dữ liệu Cá nhân là gì?

  Liên quan đến Dữ liệu Cá nhân của bạn, bạn có nghĩa vụ:

  (i) Cung cấp Dữ liệu Cá nhân đầy đủ và chính xác theo yêu cầu của Otsuka khi đồng ý cho phép Otsuka xử lý Dữ liệu Cá nhân;

  (ii) Áp dụng các biện pháp cần thiết để tự bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn. Nếu Dữ liệu Cá nhân của bạn bị tiết lộ do sự bất cẩn hoặc bất kỳ lỗi bảo mật nào khác của chính bạn, bạn phải chấp nhận những rủi ro và thiệt hại phát sinh; và

  (iii) Tuân thủ các quy định về bảo vệ Dữ liệu Cá nhân và tham gia ngăn chặn, đấu tranh chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Dữ liệu Cá nhân.

  12. Chi tiết liên lạc cho câu hỏi và thắc mắc

  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc và khiếu nại nào liên quan đến việc bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của mình hoặc nếu bạn muốn thực hiện các quyền hợp pháp của mình, vui lòng liên hệ với Otsuka qua thông tin sau:

  CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG OTSUKA THĂNG
  Bộ phận Bảo vệ Dữ liệu của Otsuka
  Người phụ trách Huỳnh Thế Ngân
  Địa chỉ Lầu 10, Cao ốc văn phòng Phượng Long 2, Số 16 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, Tp. HCM
  Điện thoại +84.28 3820 4145 (ext: 132)
  Email ngan.ht@pocarisweat.com.vn
  13. Các thay đổi đối với Chính sách này

  Hoạt động kinh doanh của chúng tôi liên tục thay đổi và do đó Chính sách này cũng có thể được sửa đổi. Đối với các điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung tại Chính sách này liên quan đến thay đổi loại Dữ liệu Cá nhân được xử lý, Mục đích xử lý, tổ chức, cá nhân được xử lý Dữ liệu Cá nhân, các quyền và nghĩa vụ của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua số điện thoại và/hoặc email để có được sự đồng ý của bạn đối với những thay đổi này.

 • Quy định và điều lệ giải

  I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ

  1. ĐỐI TƯỢNG

  Tất cả công dân Việt Nam và nước ngoài yêu thích chạy bộ, có đầy đủ sức khoẻ và đủ tuổi đều được đăng ký tham gia thi đấu.

  2. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ

  – Vận động viên (VĐV) phải có khả năng hoàn thành đường đua trong thời gian quy định cho từng cự ly.

  – VĐV phải đáp ứng yêu cầu độ tuổi tham dự từng cự ly tính đến ngày diễn ra sự kiện (02 – 03/11/2024) như sau:

  • Cự ly 3KM: Từ đủ 6 tuổi
  • Cự ly 5KM: Từ đủ 10 tuổi
  • Cự ly 10KM: Từ đủ 14 tuổi
  • Cự ly 21KM: Từ đủ 16 tuổi

  – Nhằm đảm bảo an toàn trên đường chạy, các VĐV dưới 13 tuổi đều phải có cha mẹ hoặc người giám hộ theo quy định của pháp luật đi kèm xuyên suốt thời gian thi đấu của cự ly tương ứng.

  – VĐV dưới 18 tuổi cần có sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp bằng chữ ký trong Biên bản miễn trừ trách nhiệm của PSR 2024 tại phần DÀNH CHO NGƯỜI BẢO HỘ HỢP PHÁP CHO CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN DƯỚI 18 TUỔI trước khi sự kiện diễn ra.

  – Xem Biên bản miễn trừ trách nhiệm tại trang web: Tại đây

  – VĐV dưới 16 tuổi khi tham dự phải sử dụng CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (passport) của người đại diện để thực hiện mọi thủ tục cần thiết với Ban tổ chức (BTC) như đăng ký tham dự giải chạy, nhận số báo danh thi dấu (BIB) và bộ vật phẩm (Race Kit).

  – VĐV dưới 18 tuổi chưa có hoặc mất các giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu) khi muốn tham dự thì vẫn cần người đại diện hợp pháp thực hiện các thủ tục tham gia với Ban tổ chức.

  – Mỗi VĐV phải ký tên vào giấy miễn trừ trách nhiệm trước khi tham gia, đây là 1 phần của quy trình đăng ký.

  – Vé tham dự và vật dụng kèm theo không được hoàn lại tiền trong bất kì trường hợp nào.

  – Số BIB dành riêng cho mỗi người tham dự và không thể thay đổi.

  – Việc tự ý mua bán và/hoặc chuyển nhượng BIB bị nghiêm cấm, kết quả cuộc đua hay kết quả bốc thăm trúng thưởng (nếu có) sẽ không được công nhận khi bị phát hiện người chạy sai tên, sai BIB, sai thông tin đã đăng ký.

  – Bất kỳ trường hợp nào không đảm bảo điều kiện tham dự trên đều có thể bị BTC từ chối tham gia thi đấu.

  II. CHÍNH SÁCH HỦY – THAY ĐỔI THÔNG TIN CƠ BẢN – CHUYỂN NHƯỢNG – THAY ĐỔI CỰ LY – THAY ĐỔI GÓI RACE KIT

  Mọi yêu cầu, thắc mắc và cần hỗ trợ về việc Hủy – Thay đổi thông tin – Chuyển nhượng – Thay đổi cự ly – Thay đổi gói vật phẩm, vui lòng liên hệ ActiUp theo thông tin sau:

  – Hotline: 1900 63 83 37

  – Facebook: bit.ly/actiup-fanpage

  – Email: support@actiup.net

  – Thời gian hỗ trợ từ: 8h30 – 17h30 từ Thứ 2 đến Thứ 6 (Trừ Lễ Tết và các Ngày nghỉ theo quy định).

  1. CHÍNH SÁCH HỦY

  Sau khi hoàn thành việc đăng ký, VĐV sẽ không được hoàn lại phí đăng ký nếu không thể tham gia sự kiện “Pocari Sweat Run Việt Nam 2024” với bất kì lý do gì.

  2. CHÍNH SÁCH THAY ĐỔI THÔNG TIN CƠ BẢN

  Thông tin cơ bản là các thông tin đã đăng ký, KHÔNG BAO GỒM tên vận động viên; số CMND/CCCD/Hộ chiếu và size áo.

  A. QUY ĐỊNH

  Vui lòng đọc kỹ trước khi thực hiện thay đổi thông tin cơ bản

  • Phí thay đổi thông tin cơ bản: Miễn phí.
  • Mỗi vé chỉ được thay đổi thông tin cơ bản 1 lần. Vì vậy, hãy điền thật đầy đủ và chính xác.
  • Đăng ký giai đoạn nào thì chỉ được thực hiện thay đổi thông tin cơ bản trong thời hạn giai đoạn đó. Xem chi tiết thời hạn các giai đoạn vé tại Bảng giá vé.
  • Đối với người mua vé Siêu sớm: Chỉ được thay đổi thông tin cơ bản đến hết giai đoạn Sớm.
  • Không áp dụng thay đổi thông tin cơ bản nằm ngoài thời hạn giai đoạn đã mua vé.

  B. ĐỐI VỚI ĐĂNG KÝ CÁ NHÂN: Thay đổi thông tin cơ bản có thể được thực hiện cho tất cả các vé đã mua tại cổng bán vé ActiUp trong giai đoạn Siêu sớm, Sớm. Từ giai đoạn Tiêu Chuẩn và Trễ, vui lòng liên hệ ActiUp để được hỗ trợ.

  C. ĐỐI VỚI ĐĂNG KÝ NHÓM

  • Trước khi trưởng nhóm thanh toán: Thành viên có quyền thay đổi tất cả thông tin (ngoại trừ cự ly). Nếu thành viên cần thay đổi cự ly, vui lòng liên hệ trưởng nhóm để xóa đăng ký và tiến hành đăng ký lại cự ly mới. (Đây là sự trao đổi của thành viên và trưởng nhóm; BTC và ActiUp không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin).
  • Sau khi trưởng nhóm thanh toán: Thực hiện thay đổi thông tin cơ bản trên cổng bán vé ActiUp

  Sau khi VĐV thực hiện thay đổi thông tin trực tiếp tại website Actiup.net, hệ thống sẽ cập nhật theo thay đổi của vận động viên đã nhập.

  3. CHÍNH SÁCH CHUYỂN NHƯỢNG

  CHÍNH SÁCH CHUYỂN NHƯỢNG

  A. QUY ĐỊNH

  Vui lòng đọc kỹ trước khi thực hiện chuyển nhượng

  • Phí chuyển nhượng: 200.000 VNĐ
  • Mỗi vé chỉ được chuyển nhượng 1 lần. Vì vậy bạn hãy điền thật đầy đủ và chính xác.
  • Đăng ký giai đoạn nào thì chỉ được thực hiện chuyển nhượng trong thời hạn giai đoạn đó. Xem chi tiết thời hạn các giai đoạn vé tại Bảng giá vé.
  • Không áp dụng chuyển nhượng với vé mua trong giai đoạn Siêu sớm.
  • Không áp dụng chuyển nhượng khi độ tuổi người được chuyển nhượng không hợp lệ theo quy định từng cự ly.
  • Không áp dụng chuyển nhượng nằm ngoài thời hạn giai đoạn đã mua vé.
  • BTC và ActiUp không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin được điền bởi người chuyển nhượng. Các chi phí giao dịch vé là thỏa thuận riêng giữa người chuyển nhượng và người được chuyển nhượng, không liên quan đến BTC và ActiUp

  B. ĐỐI VỚI ĐĂNG KÝ CÁ NHÂN: Chuyển nhượng có thể được thực hiện cho tất cả các vé mà bạn đã mua tại cổng bán vé ActiUp trong giai đoạn Sớm. Từ giai đoạn Tiêu Chuẩn và Trễ, vui lòng liên hệ ActiUp để được hỗ trợ.

  C. ĐỐI VỚI ĐĂNG KÝ NHÓM

  • Trước khi trưởng nhóm thanh toán: Thành viên có quyền thay đổi tất cả thông tin (ngoại trừ cự ly). Nếu thành viên cần thay đổi cự ly, vui lòng liên hệ trưởng nhóm để xóa đăng ký và tiến hành đăng ký lại cự ly mới. (Đây là sự trao đổi của thành viên và trưởng nhóm; BTC và ActiUp không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin).
  • Sau khi trưởng nhóm thanh toán: Thực hiện chuyển nhượng trên cổng bán vé ActiUp.

  Sau khi chuyển nhượng và thanh toán thành công, hệ thống sẽ gửi mail xác nhận đến VĐV được chuyển nhượng với tiêu đề email “Chuyển nhượng thành công – Successful Transfer”.

  4. CHÍNH SÁCH THAY ĐỔI CỰ LY

  A. QUY ĐỊNH

  Vui lòng đọc kỹ trước khi thực hiện thay đổi cự ly

  • Phí thay đổi cự ly: 200.000 VNĐ + Phí chênh lệch cự ly (nếu có). Bạn không được hoàn phí chênh lệch khi hạ cự ly.
  • Mỗi vé chỉ được thay đổi cự ly 1 lần. Vì vậy bạn hãy điền thật đầy đủ và chính xác.
  • Đăng ký giai đoạn nào thì chỉ được thực hiện thay đổi cự ly trong thời hạn giai đoạn đó. Xem chi tiết thời hạn các giai đoạn vé tại Bảng giá vé.
  • Không áp dụng thay đổi cự ly với vé mua trong giai đoạn Siêu sớm.
  • Không áp dụng thay đổi cự ly khi độ tuổi người thay đổi không hợp lệ theo quy định từng cự ly.
  • Không áp dụng thay đổi cự ly nằm ngoài thời hạn giai đoạn đã mua vé.

  B. ĐỐI VỚI ĐĂNG KÝ CÁ NHÂN: Thay đổi cự ly có thể được thực hiện cho tất cả các vé mà bạn đã mua tại cổng bán vé ActiUp trong giai đoạn Sớm. Từ giai đoạn Tiêu chuẩn và Trễ, vui lòng liên hệ ActiUp để được hỗ trợ.

  C. ĐỐI VỚI ĐĂNG KÝ NHÓM

  • Trước khi trưởng nhóm thanh toán: Nếu thành viên cần thay đổi cự ly, vui lòng liên hệ trưởng nhóm để xóa đăng ký và tiến hành đăng ký lại cự ly mới. (Đây là sự trao đổi của thành viên và trưởng nhóm; BTC và ActiUp không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin).
  • Sau khi trưởng nhóm thanh toán: Thực hiện thay đổi cự ly trên cổng bán vé ActiUp

  Sau khi thay đổi cự ly và thanh toán thành công, hệ thống sẽ gửi mail xác nhận đến VĐV được chuyển nhượng với tiêu đề email “Chuyển nhượng thành công – Successful Transfer”

  5. CHÍNH SÁCH THAY ĐỔI GÓI VẬT PHẨM (RACE KIT)

  – Bạn không thể thay đổi gói Race Kit khi đã đăng ký thành công vì thế hãy tham khảo kỹ về gói Race Kit Cơ bản – Cao cấp trước khi mua vé để có sự lựa chọn phù hợp.

  – Trong trường hợp bạn muốn mua thêm bộ vật phẩm của gói Cao cấp, vui lòng chọn loại vé “Cao cấp” ở trang “Chọn vé” và thực hiện các bước tiếp theo.

  Lưu ý: Để đảm bảo tiến độ sản xuất BIB, VĐV đăng ký từ 00:00 ngày 1/9/2024 sẽ không có Tên trên BIB, mong VĐV thông cảm.

  III. THÔNG TIN BỘ VẬT PHẨM ĐƯỜNG CHẠY (RACE KIT)

  – Tất cả vận động viên sẽ nhận bộ Race Kit bao gồm BIB – số báo danh và các vật dụng khác hỗ trợ cho cuộc đua. Thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm và các vật dụng được nhận đăng tải trên trang web chính thức của chương trình.

  – VĐV có trách nhiệm nhận bộ Race Kit trong thời gian quy định đã công bố, BTC không giải quyết các trường hợp đến nhận Race Kit sau thời gian quy định, đồng thời không chịu trách nhiệm cho mọi mất mát, hư hỏng hay thất lạc do vận động viên gây ra dưới bất kỳ hình thức nào. Để đảm bảo sự công bằng, BTC sẽ không kéo dài thời gian phát Race Kit hoặc đảm bảo tất cả các vận động viên đều được nhận Race Kit. Những vật dụng không được nhận trong thời gian trên sẽ do BTC toàn quyền xử lý.

  – Người nhận Race Kit (VĐV/ Người được uỷ quyền) phải đảm bảo cung cấp thông tin chính xác và chịu trách nhiệm với thông tin mình cung cấp.

  – Kiểm tra kỹ bộ Race Kit và thông tin trên Chip–tag cẩn thận trước khi rời quầy. BTC sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thiếu sót khi người nhận rời khỏi quầy.

  – VĐV phải tham dự với số BIB chạy đã đăng ký của chính mình. Nếu mang BIB của người khác và chưa được chính thức chuyển suất qua Ban tổ chức (BTC), VĐV sẽ bị đánh dấu loại; BTC cũng sẽ không chịu trách nhiệm với sự an toàn của VĐV sử dụng BIB không chính chủ trên đường chạy. Bên cạnh đó, nếu chạy với BIB của người khác, VĐV đang mạo hiểm sự an toàn của chính mình và người khác, bởi BTC sẽ không có thông tin lưu ý y tế cũng như số liên hệ khẩn cấp của VĐV.

  IV. NGUYÊN TẮC THAM DỰ CUỘC ĐUA

  – VĐV phải tuân theo hướng dẫn của BTC bao gồm nhân viên đường đua, tình nguyện viên, nhân viên y tế, nhân viên an ninh trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

  – Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, BTC rất mong tất cả người tham dự hành xử chuyên nghiệp và lịch sự để cùng mang lại những trải nghiệm tuyệt vời nhất từ chương trình. Phải tôn trọng và hoà nhã với những người cùng tham gia, giám sát cuộc đua, điều phối cuộc đua, nhân viên y tế, giám sát giao thông, đội ngũ tình nguyện viên, thành viên Ban Tổ Chức, và khán giả trước, trong và sau cuộc đua.

  – VĐV phải gắn số báo danh thi đấu (BIB) vào mặt trước của trang phục. VĐV không mang BIB sẽ không được phép vào đường chạy.

  – Thú cưng, xe đạp, ván trượt, xe đẩy, giày dép lắp con lăn hoặc các vật dụng khác có bánh xe đều không được phép sử dụng hay mang theo trên đường đua ngoại trừ những phương tiện hoặc xe cứu thương của BTC.

  – VĐV không được sử dụng doping và các loại thực phẩm, dược phẩm có tên trong danh mục chất kích thích bị cấm do cơ quan Chống Doping Thế giới (WADA) công bố.

  – VĐV tuyệt đối không được có những hành vi, lời nói mang tính chất quấy rối, xúi giục đám đông, gây bạo động làm hỏng hoặc gây tổn hại đến chương trình.

  – VĐV không được mang đến chương trình những vật dụng, đồ dùng không phù hợp với chương trình; các loại vũ khí, gậy gộc, vật sắc nhọn có thể gây tổn thương đến người khác.

  – VĐV không được mang đến giải chạy các tài liệu, tờ rơi, có nội dung mang tính phản động có tính chất chống đối Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

  – VĐV phải đọc các thông tin về quy định và điều lệ giải dành riêng cho vận động viên do BTC cung cấp qua email và trên các cổng thông tin chính thức của giải chạy (website, fanpage).

  – BTC có quyền dùng hình ảnh, video, hoặc các hình thức thu hình khác (bao gồm cả việc ghi lại hình ảnh của vận động viên tại sự kiện cho các mục đích quảng bá sự kiện (kể cả trong các năm tiếp theo). VĐV tham gia đã đồng ý xác nhận điều khoản này trong mục đăng ký tham gia chương trình.

  – BTC có quyền hạn chế hoặc từ chối bất cứ ai tham gia sự kiện này với những lý do hợp lý theo đúng quy định của Giải chạy và quy định của pháp Luật Việt Nam.

  – BTC có thể đơn phương tạm hoãn, sửa đổi, hay huỷ bỏ sự kiện vì bất kỳ lý do nào, bao gồm việc các điều kiện về cuộc thi không đảm bảo an toàn. Trong trường hợp sự kiện được tạm hoãn, sửa đổi, hay huỷ bỏ bởi các lý do khách quan (bao gồm và không giới hạn gió, nước mưa, mưa đá, bão, lốc xoáy, động đất), các hoạt động khủng bố, hoả hoạn, sự đe doạ hay tấn công, tai nạn lao động, lũ lụt, tổn thất không thể tránh khỏi, hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác ngoài sự kiểm soát của BTC, các VĐV sẽ không được hoàn trả phí đăng ký hay bất kỳ chi phí nào liên quan đến cuộc thi.

  – BTC sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nào cho những tranh chấp từ việc người tham gia không hoàn tất chính xác thông tin đăng ký.

  – Tất cả vận động viên có trách nhiệm tìm hiểu và ghi nhớ về thời gian xuất phát từng cự ly của cuộc đua và thời gian xuất phát của mình. Tất cả vận động viên phải có mặt đúng giờ quy định để được BTC hướng dẫn thông tin cần thiết và tham gia cuộc đua.

  – Sau khi rời khỏi đường đua, người tham dự sẽ không được phép quay lại đường đua để đảm bảo an toàn cho các VĐV còn lại.

  – Bất kì người tham dự nào bị phát hiện bởi trọng tài đường đua, nhân viên sự kiện hoặc thiết bị giám sát rằng đã gian lận dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm nhưng không giới hạn: đi đường tắt, sử dụng phương tiện khác, nhờ người đeo BIB hộ, v.v) sẽ bị loại khỏi sự kiện.

  – Bất kì người nào tham gia sự kiện mà không có mã số BIB chính thức của sự kiện, hoặc sử dụng BIB hay thiết bị đo thời gian không phải của mình sẽ bị loại khỏi cuộc đua, thậm chí loại khỏi các sự kiện trong tương lai.

  – Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, tất cả người tham dự cần hành xử chuyên nghiệp và lịch sự. Ví dụ: đi vệ sinh tại điểm quy định, không xả rác trên đường chạy, không “cầm nhầm” đồ không phải của mình, v.v. Bất kỳ ai vi phạm quy tắc ứng xử này sẽ bị loại khỏi sự kiện và bị buộc phải rời khỏi đường đua ngay lập tức.

  V. AN TOÀN VẬN ĐỘNG VIÊN

  – Để đảm bảo an toàn, khi tham gia giải chạy, VĐV cam kết có đủ điều kiện thể chất để tham gia với cự ly đã đăng ký và thời gian mà BTC yêu cầu hoàn thành cự ly chạy. VĐV cam kết hiểu rõ giới hạn sức khỏe của chính mình và tự nhận thức được khi nào cần dừng các hoạt động thể chất trước khi có thể bị chấn thương.

  – VĐV có trách nhiệm tự tìm hiểu về các chỉ dẫn và ký hiệu liên quan đến bản đồ, các địa điểm, và hướng dẫn chỉ đường.

  – Nhân viên y tế do BTC chỉ định có thể kiểm tra bất kỳ vận động viên nào có dấu hiệu sức khỏe không ổn. Trong trường hợp nhân viên y tế quyết định VĐV không nên tiếp tục cuộc đua, BTC có quyền đưa vận động viên ra khỏi khu vực sự kiện.

  – Những VĐV phải dừng thi đấu nếu có yêu cầu từ nhân viên sự kiện, nhân viên y tế hay lực lượng chức năng (bao gồm nhân viên cứu hỏa và cảnh sát).

  – VĐV có trách nhiệm và nghĩa vụ thanh toán cho tất cả và bất kỳ khoản phí y tế phát sinh do việc luyện tập và/hay tham gia sự kiện, bao gồm cả phương tiện xe cứu thương, thời gian nằm viện, bác sĩ, dược phẩm và dịch vụ.

  – VĐV cần liên hệ các số điện thoại khẩn cấp trên BIB khi gặp vấn đề trên đường chạy và cần đi tới điểm tiếp nước gần nhất để được hỗ trợ khi muốn dừng cuộc đua.

  VI. KẾT QUẢ THI ĐẤU

  – Các VĐV phải đeo BIB gắn chip do BTC cung cấp, từ vạch xuất phát tới vạch về đích để có kết quả chính xác, thiết bị này được gắn chặt vào số BIB.

  – VĐV bị phát hiện là đeo nhiều hơn 1 thiết bị đo thời gian (chip) trong suốt thời gian thi đấu sẽ bị loại và kết quả thi đấu sẽ không được công nhận.

  – Những VĐV có thông tin thời gian bất thường tại các trạm kiểm tra của BTC sẽ bị giám sát và có thể bị loại.

  – Toàn bộ kết quả thành tích sẽ được rà soát thật kỹ theo quy định của BTC trước khi công bố chính thức.

  – Kết quả thi đấu sẽ không được công nhận nếu VĐV vi phạm bất kì điều nào tại Điều kiện tham dự và Nguyên tắc tham gia cuộc đua.

  VII. GIẢI THƯỞNG

  – Kết quả chính thức và giải thưởng sẽ được xem xét và công bố chính thức trước khi trao giải thưởng.

  – Ban tổ chức có quyền thay đổi người chiến thắng nếu các yếu tố xem xét cho thấy vận động viên đó đạt đủ điều kiện chiến thắng đã được nêu rõ tại quy định này.

  – Giải thưởng phải được nhận theo quy định của Ban tổ chức. Giải thưởng không được chuyển nhượng hay quy đổi ra tiền mặt. Vận động viên nhận giải đúng theo các điều lệ và quy định cũng như các điều khoản và điều kiện của Ban tổ chức.

  – Với các sự việc tranh chấp giải thưởng giữa những người thắng cuộc, các khiếu nại phải được thực hiện trước 23:59 ngày 3/11/2024.

  – VĐV tự chịu trách nhiệm đóng một khoản thuế liên quan tới việc nhận giải thưởng (nếu có).

  VIII. ĐĂNG KÝ GIỮ ĐỒ

  – BTC sẽ không chịu trách nhiệm cho những mất mát hoặc hư hỏng các vật dụng cá nhân tại khu vực cất giữ vật dụng tư trang. BTC có quyền kiểm tra túi xách và các vật dụng cá nhân cất giữ tại khu vực đồ dùng cá nhân nếu có nghi ngờ về vi phạm pháp luật hoặc theo quy định hoặc yêu cầu của cơ quan chức năng vì lý do an ninh.

  – BTC không nhận giữ vật dụng có giá trị cao như ví, điện thoại, laptop, etc. và cần cam kết từ phía người gửi về việc không có các vật dụng có giá trị cao hay chất cấm trong túi đồ dùng trước khi gửi tại khu vực giữ đồ.

  IX. TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ

  Bất kì cá nhân nào không đồng ý với bất kì điều khoản nào của các quy định trên phải gửi yêu cầu trước 10 ngày trước ngày diễn ra sự kiện, đồng thời phải nêu rõ lý do yêu cầu và nhận phản hồi xử lý ngoại lệ từ BTC.

  X. PHỤ LỤC

  – Ban tổ chức sự kiện có quyền thay đổi, bổ sung, hoặc bãi bỏ tất cả hoặc một phần quy định của sự kiện dựa theo tình hình thực tế.

  – Người tham dự sẽ bị ràng buộc bởi những thay đổi hoặc bổ sung quy định trước ngày diễn ra sự kiện.

  – Không tuân thủ các quy định của sự kiện, kể cả những quy định thay đổi, sẽ bị hủy bỏ kết quả, hủy bỏ các giải thưởng và kết quả chính thức.